top of page

Andreja Ninković

DELOVNE IZKUŠNJE IZ DELA V ŠOLI:

 • Delo z učenci - individualno (učne težave, vedenjske, čustvene težave, razvojne težave…) in skupinsko (samopodoba, zboljšanje klime, zmanjševanja nasilja), koordinacija pomoči (posebne potrebe),poklicna orientacija, šolska skupnost, otroški parlament

 • Delo s starši (individualnirazgovori, predavanja, delavnice)

 • Delo z učitelji in vzgojiteljicami (posvetovalni razgovori, vodenje supervizijskih skupin, vodenje pedagoških konferenc in izobraževalnih delavnic)

 • Delo z vodstvom (posvetovalni razgovori, sodelovanje pri načrtovanju in evalvaciji dela)

 • Delo z romskimi starši in vodenje delavnic v poletnem času

 • Vodenje šolskih projektov (To sem jaz – delavnice o samopodobi otrok, CAP – Projekt preprečevanja in zmanjševanja nasilja, Bralni trening, Vzgojni načrt, Šolska mediacija, Teden otroka, dobrodelna prireditev, SKK projekt – dvig socialnega in kulturnega kapitala)

 • Vodenje Otroškega parlamenta in Šolske skupnosti učencev

 • Vodenje projektov (internih in evropskih)

 • Uvajanje sistematične obravnave bralnih in napisovalnih spretnosti pri učencih v OŠ (oblikovanje koncepta, sodelovanje pri pripravi gradiv, testiranje učencev)

 • mentorstvo pripravnikom

 • Članica Šolskega sklada, vodja Šolskega sklada

 • Sindikalna zaupnica

 

OBJAVE:

 

 • Revija : Pedagoška obzorja

Sprostitvena vzgojna, 2001, no. 1,2

 • Revija : Didacta

- 15.maj – Dan družine, 1999, no 3-4

objava

 • Zbornik USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV v obdobju 2008/2011

 • Zbornik SOCIALNE IN ČUSTVENE POTREBE NADARJENIH IN TALENTIRANIH (II. Mednarodna znanstvena konferenca 2010) – Spodbujanja socialno-čustvenega razvoja nadarjenih učencev – nuja ali izziv

 • Interno gradivo ŠSS (Priročnik Bralni trening – kako do boljšega branja?, Ni dveh poklicnih poti, Kam po osnovni šoli? Priročnik vrstniška mediacija za učence, Delovno gradivo Šolska mediacija za šolsko osebje)

 • Interno gradivo FORMATIVNO SPREMLJANJE v obdobju 2015-2017

 

AKTIVNO SODELOVANJE

 • Preprečevanje nasilja v okviru CAP programa šol. l. od 2001 do 2005 (6 izvedb);

 

 • izvajalka Dolenjske (44 pedagoških ur od 2004-2006), RIC Novo mesto;

 

 • izvajalka/predavateljica v šol. letu 2005, Olimje;

 

 • koordinatorka v raziskavi v šol. letu 2007/2008;

 

 • vodja razvojnega tima v razvojno raziskovalnem projektu Mreže učečih se šol v šol. letu 2006/2007, 2007/2008;

 

 • izvajalka mednarodne delavnice »Ni dveh poklicnih poti« v okviru mednarodnega projekta

 

 • vodenje študijske skupine za predmetno področje »SVETOVALNO DELO« v šolskem letu 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008;

 

 • izvajalka v šol. letu 2005/2006: Načrtovanje, spremljanje in evalvacija šolskegasvetovalnega dela;

 

 • izvajalka seminarjev (30 izvedb) v okviru ZRSŠ v šolskih letih 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 na slovenskih osnovnih šolah;

 

 • izvajalka « na OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Brežice in OŠ Leskovec pri Krškem /V sodelovanju z MŠŠ/v šolskem letu 2009/2010;

 

 • izvajalka na OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Brežice in OŠ Leskovec pri Krškem /V sodelovanju z MŠŠ/ v šolskem letu 2009/2010;

 

 • vodja 3-dnevnega mediacijskega tabora za vrstniške mediatorje v šolskem letu 2009/2010, 2010/2011 in 2011/2012 na OŠ Leskovec pri Krškem;

 

 • izvajalka seminarjev (10) v okviru Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji /v sodelovanju z MŠŠ/ v šolskem letu 2009/2010 v slovenskih šolah in vrtcih – evropska sredstva;

 

 • izvajalka v projektu v šolskem letu 2009/2010 in 2010/2011;

 

 • Seminar «, sodelovanje s prispevkom v šolskem letu 2009/2010; Inštitutu Concordia Ljubljana.

 

 • Izvajalka predavanja na II. mednarodni znanstveni konferenci »Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih« v šolskem letu 2010/2011.

 

 • Izvajalka predavanja in delavnice na seminarju » v šolskem letu 2010/2011.

 

 • Predavanje na strokovni konferenci Socialno-čustveni razvoj nadarjenih učencev – program dela »BISERI«, MIB 2011.

 • Izvedba delavnice na strokovni konferenci Socialno-čustveni razvoj nadarjenih učencev – program dela »BISERI«, MIB 2011.

 

 • SOUS – izvajanje programa profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v okviru projekta Graditev sodobnega sistema vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

 

 • Izvajalka v mednarodnem projektu INTERREG IIA Programa pobude Skupnosti INTERREG II A Sosedskega programa Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 »Znanje ne pozna meja« (Poklicne odločitve v luči nove paradigme).

 

 • Izvajalka v mednarodnem projektu INTERREG III Dviganje skupne ozaveščenosti o inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov v šolstvu z akronimom »Z GLAVO ZA NARAVO«(2009-2011).

 

 • Koordinatorka projekta (evropska sredstva) Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju socialnih in državljanskih kompetenc v letih 2008-2011, Pedagoška fakulteta v Ljubljani

 

 • Strokovno sodelovanje v delovni skupini Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi v OŠ/Koordinacija in sodelovanje v empirični raziskavi - ZRSŠ 2011

 

 • Izvajalka oz. samostojna predavateljica v OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Leskovec pri Krškem in v Ljudski univerzi Krško (2013-2014) – (starši, zaposleni);

 • Izvajalka in koordinatorka mednarodnega projekta SKK Dvig socialnega in kulturnega kapitala lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (SKK) v okviru sredstev evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013. Projekt je namenjen spodbujanju razvoja novih zaposlitvenih zmožnosti, alternativnih zaposlitev in fleksibilnih oblik zaposlovanja strokovnih delavcev. V tem okviru bodo na šolah in vrtcih potekale dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala v šolskem letu 2013/2014.

 • Izvajanje seminarja v sklopu 160 ur od 2014-2015, KADIS Ljubljana.

 • Aktivno sodelovanje v organizacijskem odboru RASD vrtcev Slovenije, od leta 2015 – 2019.

 • Aktivno sodelovanje v , 2014 - ;

 • Vodenje Posavja, Dolenjske in Bele krajine od leta 2016 –

 • Enoletno vodenje in koordiniranje dela na šoli v sklopu nacionalne evalvacijske študije »Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z ZUOPP«, Pedagoška fakulteta v Mariboru, 2016.

 • Izvajanje CAP programza učitelje in svetovalne delavce (ISA institut – Institut za psihološko svetovalne razvojne projekte – 8 ur/ 2016).

 • Sodelovanje v razvojnem projektu ZRSŠ FORMATIVNO SPREMLJANJE v OŠ od leta 2016-2018, razvijanje lastne prakse svetovalnega dela v timu svetovalnih delavk.

 • Izvedba in predstavitev lastne prakse na študijski skupini za svetovalne delavce vrtca, ZRSŠ – 8 ur/2016.

 • Aktivno sodelovanje v v OŠ, ZRSZ Ljubljana, 2017.

bottom of page